Beleidsverklaring

Wie zijn wij

Wij zijn Camace, een onafhankelijk adviseur op het terrein van arbo en sociale zekerheid. Wij ondersteunen werkgevers en werknemers bij het realiseren van een gezonde en duurzame arbeidsrelatie.  Wij zetten ons in voor een optimale begeleiding van medewerkers werkzaam voor werkgevers die bereid zijn te investeren in preventie en gezondheidsbeleid. Wij spreken hierbij werkgevers aan op goed werkgeverschap en het belang van schadelastbeheersing. Van medewerkers verwachten wij dat ze hun verantwoording nemen daar waar het gaat om gezondheid en inzetbaarheid, we gaan ver om hen hierbij te ondersteunen.

Wij zijn een compacte, professionele arbodienst. Wij werken met name in de Randstad en het midden van Nederland, maar we schromen niet om voor onze klanten in de uithoeken van Nederland te werken. Onze professionals zijn gedreven experts, die naast hun inhoudelijk vakmanschap allen uitstekend kunnen communiceren.

Wat zijn onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn vakmanschap, betrouwbaarheid en partnership.

Wij geloven in vakmensen, al onze professionals zijn adequaat opgeleid. Camace investeert aantoonbaar in de ontwikkeling van zijn medewerkers. Wij selecteren op ontwikkelingsbehoefte en de wens tot kennisverrijking.

Wij houden van transparantie. Heldere overeenkomsten en het nakomen van afspraken zijn een vanzelfsprekendheid voor ons.

Partnership is het sleutelwoord in onze dienstverlening. Alleen in gezamenlijkheid kan vorm en inhoud gegeven worden aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de arbeidssetting. Wij denken actief mee, nemen initiatief en delen onze kennis.  Wij hebben een sterke ambitie inzake kennisoverdracht, ons doel zal altijd zijn om het kennisniveau van onze opdrachtgevers en onze partners te verhogen. In dat kader besteden onze professionals relatief veel tijd aan uitleg van de complexe sociale zekerheid aan werkgever en werknemer en organiseren wij bijvoorbeeld expert workshops voor onze collega professionals.

Hoe werken wij

Camace hanteert een actief en transparant kwaliteitsbeleid, welke beschreven staat in ons kwaliteits-handboek. Wij hanteren bij de uitvoer van ons kwaliteitsbeleid de volgende uitgangspunten:

  • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften en andere van toepassing zijnde eisen;
  • wij creëren een werkomgeving waarin wij een ieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor een ieder mogelijk worden voorkomen;
  • wij informeren opdrachtgevers over onze kwaliteits- en privacy maatregelen;
  • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
  • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
  • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onze dienstverlening.

De directie zal erop toezien dat één en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

Veenendaal, 1 juli 2018

Directie