Werkgevers

Sinds 2004 draagt de werkgever gedurende 12 jaar het financiële risico als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Het maakt hierbij niet uit of de werkgever zich privaat of publiek verzekerd heeft. Als gevolg hiervan bedraagt de schadelast van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer over deze periode al snel € 150.000 tot € 200.000. Dit noodzaakt werkgevers om te komen tot actieve schadelastbeperking. De werkwijze van Camace focust zich dan ook nadrukkelijk op het beperken van deze schadelast middels casemanagement gedreven verzuimbegeleiding en de inzet van ter zake kundige artsen gedurende de wachttijd voor de WIA en bij de einde wachttijd beoordeling en het daaropvolgende WIA traject.

Het Casemanagement gedreven verzuimmodel

Onder casemanagement gedreven verzuimbegeleiding verstaan wij dat vanuit de werkgeversrol een goed opgeleide casemanager de regie voert over het gehele verzuimproces en de daarop acterende partijen aanstuurt en faciliteert. Een belangrijke partij in het verzuimproces is natuurlijk de bedrijfsarts. Deze dient o.a. te beschikken over actuele kennis van de sociale zekerheid, verzekeringsgeneeskundige protocollen en beoordelingskaders. Daarnaast dient de bedrijfsarts mee te werken aan het model van casemanagement gedreven verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts dient zich proactief op te stellen hetgeen inhoudt dat werknemers intensief begeleid worden, dat er reeds in een vroeg stadium contact gelegd wordt met de behandelend sector teneinde te beoordelen of het ingezette therapeutisch traject adequaat is en dat de bedrijfsarts dit therapeutisch traject blijft monitoren. Verwacht mag worden dat de bedrijfsarts iedere keer weer op adequate wijze de beperkingen en daarmee de re-integratie mogelijkheden in kaart brengt.

Heldere communicatie naar werknemer en werkgever is hierbij een vanzelfsprekendheid.

Deze manier van werken brengt met zich mee dat iedere keer op verantwoorde wijze de arbeidsmogelijkheden van de werknemer geactualiseerd worden, dat er adequaat dossieropbouw plaatsvindt, dat sancties tot een minimum beperkt worden en dat er een reductie van het verzuimpercentage plaatsvindt.

Einde wachttijdbeoordeling en WGA traject

Indien een werknemer de wachttijd volmaakt en een WGA beslissing ontvangt wordt standaard namens de werkgever bezwaar gemaakt. Op grond van de daarop ontvangen informatie van het UWV wordt bepaald of het indienen van bezwaargronden aan de orde is en indien dit niet het geval is wordt op deze wijze informatie verworven waarmee sturing op het lopende WGA dossier mogelijk wordt. U moet hierbij denken aan het monitoren van de door het UWV geïndiceerde therapeutische mogelijkheden en het sturen op de door het UWV geïndiceerde datum voor herbeoordeling.